Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Mokotów > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje OPS Mokotów

Kompetencje OPS Mokotów

  Drukuj
 
Kompetencje Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Treść

W kompetencji Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy leży realizacja zadań własnych oraz zadań zleconych m.st. Warszawie, określonych w Ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, statucie Ośrodka Pomocy Społecznej i innych uchwałach Rady miasta stołecznego Warszawy, a także porozumieniach zawartych z Wojewodą Mazowieckim i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

1.       Ośrodek realizuje zadania własne m. st. Warszawy, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, obejmujące w szczególności:

1)     prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich  
        osób wymagających opieki,
2)     przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
3)     przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
4)     przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5)     przyznawanie pomocy w naturze,
6)     przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie
        się,
7)     udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w
        tym bezdomnym,
8)     świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 
        zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
        zaburzeniami psychicznymi,
9)     udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym 
        i innym nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie
        przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
        publicznych,
10)   udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
        losowego,
11)   sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
12)   pracę socjalną,
13)   opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje
        z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej
        opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
        niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,
14)   prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
15)   udział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
16)   diagnozę problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania oraz
        sporządzanie bilansu lokalnych potrzeb społecznych,
17)   dożywianie dzieci,
18)   sporządzanie sprawozdawczości,
19)   współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy
        oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 
        poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
20)   organizowanie prac społecznie użytecznych.

2.       Ośrodek realizuje inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności:

1)     udziela mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im uprawnieniach
        z zakresu pomocy społecznej,
2)     organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo, w tym rodzinne dla rodzin 
        naturalnych i zastępczych,
3)     organizuje wsparcie dla rodzin zastępczych,
4)     udziela pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym
        zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych,
        resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
5)     prowadzi dzielnicowe ośrodki interwencji kryzysowej,
6)     prowadzi działania mające na celu integrację ze społeczeństwem repatriantów
        i osób posiadających status uchodźcy,
7)     przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu
        Społecznego.

3.       Ośrodek realizuje zadania zlecone m.st. Warszawie, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, obejmujące w szczególności:

1)     przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2)     opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
        o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

3)     przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
        z klęską żywiołową lub ekologiczną,
4)     organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
        zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
5)     prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób 
        z zaburzeniami psychicznymi,
6)     wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
7)     udzielanie pomocy kombatantom i innym osobom będących ofiarami represji
        wojennych i okresu powojennego,
8)     zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
        ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
        specjalistycznego wsparcia.

 4.       Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych oraz uczestniczy w realizacji miejskich programów z zakresu polityki społecznej.

 
 
Wprowadził Mróz Andrzej 30-11-2012
Aktualizujący Mróz Andrzej 30-11-2012
Zatwierdzający Wąsik Ewa 07-12-2012
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-12-2012
Liczba odwiedzin: 2221
Rejestr zmian